Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu Warsaw Home


 Odwiedź nas na targach Warsaw Home i wygraj lampę stołową Roma!

  • Zaobserwuj profil @pallerospace
  • Zrób i opublikuj na swoim profilu na Instagramie lub w Instastories zdjęcie  z naszego stoiska
  • Oznacz zdjęcie #pallerospace

Do wygrania: Wykonana ze szlachetnego marmuru lampa stołowa Roma.

https://www.palleroshop.com/product-pol-156-Lampa-stolowa-Roma.html

Konkurs trwa: 03-06.10.2019 Losowanie zwycięzcy odbędzie się 10.10.2019 r.

Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.


 


 

 

REGULAMIN KONKURSUOdwiedź nas na targach Warsaw Home i wygraj lampę stołową Roma!” (dalej „Regulamin”) 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Odwiedź nas na targach Warsaw Home i wygraj lampę stołową Roma!” (dalej: „Konkurs”)

1.2 Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od dnia 03.10.2019 do 06.09.2019 do 23:59.

1.3 Organizatorem Konkursu jest Pallero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B. Prusa 5A/4 kod pocztowy 50-319, REGON 369962233, NIP 8982242564, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000727139, adres poczty elektronicznej: office@pallero.space, numer telefonu: +48 733 955 066 (dalej: „Pallero Sp. z o.o. ” lub „Zleceniodawca”).

1.4 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 380).

1.5 Konkurs przeprowadzony jest na oficjalnym profilu PALLEROSPACE na portalu społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/pallerospace/ (dalej: „Profil”), za pośrednictwem jednego postu konkursowego (dalej: „Post”) lub Instagramstory (dalej “Instagramstory”), w którym fani za pomocą zdjęcia pokażą aranżację stoiska marki Pallero na Targach Warsaw Home wraz z użyciem hasztagu #pallerospace (dalej: „Zadanie Konkursowe”). Czynnikiem decydującym o wygranej będzie kreatywność i estetyka zdjęcia. 

2. Uczestnik 

2.1 W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które (i) w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat oraz (i) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).

2.2 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywania zgłoszeń w imieniu osób trzecich.2.3 Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2.4 Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystępuje do Konkursu jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu nie mogą brać udziału w Konkursie.

2.5 W Konkursie nie mogą wziąć udziału:

2.5.1. osoby zatrudnione przez Zleceniodawcę tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Zleceniodawcy oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych ze Zleceniodawcą;

2.5.2. osoby zatrudnione przez Organizatora tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora, jego komplementariusza oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Organizatorem;

2.5.3. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w pkt 2.5.1. i 2.5.2. powyżej. 

3. Zasady Konkursu 

3.1 Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia będzie skutkowało uznaniem, że nie doszło do skutecznego zgłoszenia Zadania Konkursowego.3.2 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie wskazanym w ustępie 1.2. Regulaminu wykonać Zadanie Konkursowe poprzez wykonanie zdjęcia, umieszczenie pracy (zdjęcia) na swoim kanale Instagramie w formie postu lub Instagram story i oznaczenia pracy hasztagiem: #pallerospace. Czynnikiem decydującym o wygranej będzie kreatywność i estetyka wykonanego zdjęcia.

3.3 Zadanie Konkursowe stworzone przez Uczestnika powinno być efektem jego własnej twórczości, nie może naruszać praw osób trzecich w tym w szczególności praw autorskich. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do umieszczenia zdjęcia (pracy) na swoim kanale Instagramowym.

3.4 Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedno Zadanie Konkursowe. Jeżeli Uczestnik zgłosi więcej niż jedno Zadanie Konkursowe, ocenie podlegać będzie jedynie zgłoszenie pierwsze, zaś pozostałe nie będą w ogóle brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

3.5 Laureat Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) będzie wyłoniony przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej: „Komisja”). Komisja dokonuje oceny Zadania Konkursowego, które zostało dopuszczone do oceny zgodnie z ust.3.7. Regulaminu i zgłoszony w umówionej formie i terminie, w oparciu o następujące kryteria:

3.5.1. oryginalność pomysłu i wykonania Zadania Konkursowego;

3.5.2. kreatywność wykonania Zadania Konkursowego.

3.6 Komisja wybierze 1 (słownie: jedno) najciekawsze Zadanie Konkursowe, które zostanie nagrodzone 1 (słownie: jednym) lampę stołową Roma, https://www.palleroshop.com/product-pol-156-Lampa-stolowa-Roma.html (dalej: „Nagroda”)zatem wartość Nagrody wynosi 1490 zł (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

3.7 W Konkursie nie biorą udziału Zadania Konkursowe, które zawierają:

3.7.1. wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne;

3.7.2. nawoływania do przemocy lub nietolerancji;

3.7.3. treści reklamowe dotyczące innych niż Pallero Light & Object podmiotów;

3.7.4. treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie;

3.7.5 treści co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych;

3.8 Zadania Konkursowe, które spełniają którykolwiek z warunków wskazanych w niniejszym ustępie, będą przez Organizatora dyskwalifikowane. W przypadku, gdy po wydaniu Nagrody ujawni się okoliczność opisana powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu Nagrody lub zapłaty jej równowartości (np. gdy Nagroda zostanie wykorzystana).  

4. Odbiór Nagród 

4.1 Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez wiadomość prywatną,wysłaną na profil Uczestnika na portalu Instagram. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, tj. podania do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska oraz treści Zadania Konkursowego.

4.2 Zwycięzcy, w celu odbioru Nagrody, w terminie do dnia 30.12.2017 do godziny 23:59,zobowiązani są przesłać do Organizatora poprzez zwrotną wiadomość prywatną na profilu Instagram swoje dane osobowe, t.j. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania, na który ma zostać przesłana Nagroda. Niedozwolone jest podawanie numerów telefonów i adresów innych osób niż Uczestnik, chyba że doręczone zostanie do Organizatora na adres podany w ust. 1.3. w terminie podanym w zdaniu pierwszym tego ustępu pełnomocnictwo w formie pisemnej, jako oryginalny dokument, z którego wynika, że Uczestnik Konkursu upoważnia wskazaną przez siebie osobę do odbioru Nagrody. Pełnomocnictwo pozostaje w oryginale w dyspozycji Organizatora.

4.3 Niezachowanie terminu wskazanego w pkt 4.2. powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w punkcie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika (w tym: brak spełnienia warunków określonych w ust. 2.1. lub 2.5. Regulaminu) powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody bądź spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują wygaśnięciem roszczenia o wydanie Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.4.4 W ciągu 21 dni roboczych od dnia przesłania danych, o których mowa w ust. 4.2. lub od poinformowania Uczestnika z listy rezerwowej o przyznaniu Nagrody, Zwycięzca otrzyma na podany przez niego adres zamieszkania, przesyłkę poleconą z Nagrodą.

4.5 Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców pozostają własnością Organizatora.

4.6 Za Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. 

5. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych. 

5.1 W ramach udziału w Konkursie Uczestnik udziela Zleceniodawcy oraz Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej licencji na korzystanie z materiałów graficznych powstałych w związku z udziałem w Konkursie, t.j. Zadań Konkursowych, od dnia ich udostępnienia poprzez ich zgłoszenie do Konkursu (t.j. publikację na Profilu) przez okres 1 roku od chwili zgłoszenia, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu polach eksploatacji, które w szczególności obejmują: 

5.1.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

5.1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

5.1.3. w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych w sposób inny niż określony w pkt 5.1.2 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie),

5.1.4. w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Zadań Konkursowych - dokonywanie przez Zleceniodawcę i Organizatora wszelkich modyfikacji Zadań Konkursowych i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji oraz zezwalanie na (i) dokonywanie wszelkich modyfikacji przez osoby trzecie i (ii) wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji.

5.2 Uczestnik, który nie wyraża zgody na udzielenie licencji jak w ust. 5.1. nie powinien brać udziału w Konkursie.

5.3 Uczestnik poprzez złożenie Zadania Konkursowego oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), że Zadanie Konkursowe przez niego zgłoszone jest wolne od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 5.1 Regulaminu oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora i Zleceniodawcę z Zadań Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Zleceniodawcy lub Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, a związanego z Zadaniem Konkursowym, Uczestnik w całości zwolni Zleceniodawcę lub Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Zleceniodawca lub Organizator.

5.4 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora oraz Zleceniodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922, „Ustawa”) oraz zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego Instagram, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz wydania Nagród. Przetwarzanie danych Uczestników przez Organizatora ma charakter doraźny w rozumieniu art.2 pkt 3 Ustawy. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po rozstrzygnięciu Konkursu.

5.5 Administratorem danych osobowych jest PALLERO SP. Z O.O.

5.6 Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym: otrzymania Nagrody.

5.7 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

6. Postępowanie reklamacyjne 

6.1 Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 03.10.2019 r. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę złożenia reklamacji w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje należy przesyłać lub składać w siedzibie Organizatora pod adresem: Pallero Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 5a/4 50-319 we Wrocławiu.

6.2 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (t.j. imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis.

6.3 Reklamacje rozpatruje Komisja.6.4 Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpoznania najpóźniej w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji przez Organizatora drogą pocztową, na adres podany w reklamacji, chyba że osoba ta wyrazi zgodę na przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres podany w reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

7.Komisja 

7.1 Organizator powoła spośród swoich pracowników trzyosobową Komisję, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu, oceny Zadań Konkursowych, rozpatrywania reklamacji.7.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 

8. Postanowienia końcowe 

8.1 Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie firmy Pallero Light & Object www.palleroshop.com

8.2 Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem, dokonać rozeznania ewentualnie z udziałem pomocy prawnej, znaczenia praw licencyjnych jakich udziela na podstawie ust. 5.1. Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel